Ons schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker (smw’er) is onderdeel van de basisondersteuning op school. De smw’er is wekelijks op vaste tijden aanwezig op school.

De werkwijze van het schoolmaatschappelijk werk


De werkzaamheden kunnen per week verschillend zijn, maar hebben wel een vaste structuur. Er is wekelijks overleg met de vaste contactpersoon op school. Voor het primair onderwijs is dat de intern begeleider en voor het voortgezet onderwijs de zorg coördinator. Daarnaast vinden er ook gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers plaats.

Het takenpakket van een smw’er bestaat uit:

 • Wekelijks overleg met de intern begeleider of zorg coördinator van de school.
 • Ondersteuning van de leerkracht in het omgaan met probleemleerlingen.
 • Zorgoverleg op school. Hier sluiten vaste partners aan die deel uit maken van de zorgstructuur binnen de school; de intern begeleider/zorg coördinator, de adviseur van het samenwerkingsverband, de schoolverpleegkundige en de leerplichtambtenaar. Dit is meestal 1 keer per maand.
 • Gesprekken met leerlingen
 • Gesprekken met ouders/verzorgers op school of thuis
 • Doorverwijzen naar hulpverlening
 • Informatie-/themabijeenkomsten organiseren
 • Leerlingen observeren in de klas
 • Consultatie en advies voor onderwijsprofessionals

Hoe het schoolmaatschappelijk werk vorm wordt
gegeven op een school is afhankelijk van de vraag en
behoefte van de school. Schoolmaatschappelijk werk
wordt binnen de kaders op maat aangeboden.

Door wie wordt schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld?

Wanneer de leerkracht/mentor zorgen bij een kind in de klas signaleert, informeert hij/zij in eerste instantie de ouders. Vervolgens kan op verschillende manieren de schoolmaatschappelijk werker worden ingeschakeld:

 • De leerkracht/mentor vraagt de ouders/verzorgers toestemming de problematiek tijdens het zorgoverleg te bespreken. Indien nodig schakelt de intern begeleider/zorg coördinator de schoolmaatschappelijk werker in.
 • Tijdens het gezondheidsonderzoek door de jeugdarts/jeugdverpleegkundige kan verwezen worden naar de schoolmaatschappelijk werker.

Schoolmaatschappelijk werker?

De schoolmaatschappelijk werker nodigt ouders/verzorgers uit op de school of gaat op huisbezoek. Als tijdens de gesprekken blijkt dat er hulpverlening noodzakelijk/gewenst is adviseert en/of begeleidt de schoolmaatschappelijk werker de ouders/verzorgers bij de verwijzing. De smw’er is de schakel tussen het onderwijs en de zorg en is daarmee de vertegenwoordiger van de jeugdhulp op de school. Vanuit deze rol wordt er namens leerling/ouders en school geschakeld met de hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker is hiermee de verbinding tussen onderwijs en zorg.

Gesprekken met leerlingen

De smw'er verzorgt kortdurende begeleiding aan leerlingen (+/- 5 gesprekken). Tijdens dit traject zijn er wekelijks gesprekken met de leerling. De hulpvraag van de leerling vormt de basis van de gesprekken. De problematiek van de leerling kan verschillend zijn, gedacht kan worden aan begeleiding bij rouw, faalangst, echtscheiding, geringe weerbaarheid en gedragsproblemen.

Als blijkt dat de kortdurende begeleiding niet voldoende is, dan zal de smw’ er dit bespreken met de leerling en ouders/verzorgers. Vervolgens verwijst en begeleid de smw’er de leerling naar gespecialiseerde hulpverlening. Samen met de leerling, ouders en leerkracht verheldert de smw’er de oorzaak van het probleem op school. Als de oorzaak helder is wordt een advies gegeven. In samenwerking met ouders, de leerling en school wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Contactpersonen SMW’er

De vaste contactpersoon van de smw’er is de intern begeleider/zorg coördinator. Dit zijn de centrale
personen in de school die weten welke zorgleerlingen er zijn en welke zorg er is ingezet. Gedurende het traject met een leerling heeft de smw’er naast gesprekken met de leerling, gesprekken met de
ouders/verzorgers, de betrokken onderwijsprofessionals en indien ingezet, de (jeugd)hulpverlening.
Daarnaast zijn er vaste overlegvormen op school: zoals het zorgoverleg/School Ondersteunings Commissie (SOC) of Multi Disciplinair Overleg (MDO) waarbij er contact is met de adviseur/consulente van het samenwerkingsverband en de intern begeleider/zorg coördinator. Indien nodig sluiten de leerplichtambtenaar, schoolarts of schoolverpleegkundige aan bij dit zorgoverleg.

Schoolformaat is HKZ gecertificeerd

HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Zij stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op waaraan het HKZ-keurmerk is verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.