Ons schoolmaatschappelijk werk

Met veel leerlingen gaat het goed op school. Zij sluiten hun schoolcarrière af met een diploma. Maar niet voor iedereen is die weg vanzelfsprekend. De schoolmaatschappelijk werkers van Schoolformaat geven advies en ondersteuning om problemen bij leerlingen sneller te signaleren en aan te pakken.

Diversiteit is groot

Voor een aantal leerlingen geldt dat extra ondersteuning in of buiten de klas nodig is. Problemen thuis of op school kunnen de schoolprestaties en participatie hinderen. Soms is de hulpvraag kortdurend en licht en binnen de school op te lossen. Soms is de vraag complex en wordt nauw samengewerkt met externe partners om een passend plan te maken. Wij verzorgen tevens opleidingen en trainingen voor kinderen, jongeren, docenten en zorgprofessionals.

Ontplooiing van talent

Op scholen, zowel basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs (ROC’s), zien wij dat problemen toenemen. Het aantal schoolverlaters groeit, steeds meer jongeren zitten thuis en volgen geen onderwijs meer of zitten financieel in de problemen. Wat de ondersteuningsbehoefte ook is wij vinden dat iedereen binnen zijn/haar eigen mogelijkheden het recht heeft om zijn/haar talenten maximaal te ontplooien.

Wanneer de leerkracht/mentor zorgen bij een kind in de klas signaleert, informeert hij/zij in eerste instantie de ouders. Vervolgens kan op verschillende manieren de schoolmaatschappelijk werker worden ingeschakeld:

 • De leerkracht/mentor vraagt de ouders/verzorgers toestemming de problematiek tijdens het zorgoverleg te bespreken. Indien nodig schakelt de intern begeleider/zorg coördinator de schoolmaatschappelijk werker in.
 • Tijdens het gezondheidsonderzoek door de jeugdarts/jeugdverpleegkundige kan verwezen worden naar de schoolmaatschappelijk werker.

De schoolmaatschappelijk werker nodigt ouders/verzorgers uit op de school of gaat op huisbezoek. Als tijdens de gesprekken blijkt dat er hulpverlening noodzakelijk/gewenst is adviseert en/of begeleidt de schoolmaatschappelijk werker de ouders/verzorgers bij de verwijzing. De schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen het onderwijs en de zorg en is daarmee de vertegenwoordiger van de jeugdhulp op de school. Vanuit deze rol wordt er namens leerling/ouders en school geschakeld met de hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker is hiermee de verbinding tussen onderwijs en zorg.

De werkzaamheden kunnen per week verschillend zijn, maar hebben wel een vaste structuur. Er is wekelijks overleg met de vaste contactpersoon op school. Voor het primair onderwijs is dat de intern begeleider en voor het voortgezet onderwijs de zorg coördinator. Daarnaast vinden er ook gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers plaats.

Het takenpakket van een smw’er bestaat uit:

 • Wekelijks overleg met de intern begeleider of zorg coördinator van de school.
 • Ondersteuning van de leerkracht in het omgaan met probleemleerlingen.
 • Zorgoverleg op school. Hier sluiten vaste partners aan die deel uit maken van de zorgstructuur binnen de school; de intern begeleider/zorg coördinator, de adviseur van het samenwerkingsverband, de schoolverpleegkundige en de leerplichtambtenaar. Dit is meestal 1 keer per maand.
 • Gesprekken met leerlingen
 • Gesprekken met ouders/verzorgers op school of thuis
 • Doorverwijzen naar hulpverlening
 • Informatie-/themabijeenkomsten organiseren
 • Leerlingen observeren in de klas
 • Consultatie en advies voor onderwijsprofessionals

Hoe het schoolmaatschappelijk werk vorm wordt gegeven op een school is afhankelijk van de vraag en behoefte van de school. Schoolmaatschappelijk werk wordt binnen de kaders op maat aangeboden.

De schoolmaatschappelijk werker verzorgt kortdurende begeleiding aan leerlingen (+/- 5 gesprekken). Tijdens dit traject zijn er wekelijks gesprekken met de leerling. De hulpvraag van de leerling vormt de basis van de gesprekken. De problematiek van de leerling kan verschillend zijn, gedacht kan worden aan begeleiding bij rouw, faalangst, echtscheiding, geringe weerbaarheid en gedragsproblemen.

Als blijkt dat de kortdurende begeleiding niet voldoende is, dan zal de schoolmaatschappelijk werker dit bespreken met de leerling en ouders/verzorgers. Vervolgens verwijst en begeleid de schoolmaatschappelijk werker de leerling naar gespecialiseerde hulpverlening. Samen met de leerling, ouders en leerkracht verheldert de schoolmaatschappelijk werker de oorzaak van het probleem op school. Als de oorzaak helder is wordt een advies gegeven. In samenwerking met ouders, de leerling en school wordt er een plan van aanpak gemaakt.

De vaste contactpersoon van de schoolmaatschappelijk werker is de intern begeleider/zorg coördinator. Dit zijn de centrale personen in de school die weten welke zorgleerlingen er zijn en welke zorg er is ingezet. Gedurende het traject met een leerling heeft de schoolmaatschappelijk werker naast gesprekken met de leerling, gesprekken met de ouders/verzorgers, de betrokken onderwijsprofessionals en indien ingezet, de (jeugd)hulpverlening.
Daarnaast zijn er vaste overlegvormen op school: zoals het zorgoverleg/School Ondersteunings Commissie (SOC) of Multi Disciplinair Overleg (MDO) waarbij er contact is met de adviseur/consulente van het samenwerkingsverband en de intern begeleider/zorg coördinator. Indien nodig sluiten de leerplichtambtenaar, schoolarts of schoolverpleegkundige aan bij dit zorgoverleg.

Schoolformaat is ISO 9001 gecertificeerd

ISO wordt ook wel eenvoudig als volgt beschreven:

 1. zeg wat je doet
 2. doe wat je zegt
 3. bewijs het

De kernelementen van ISO: een betrokken topmanagement, risico’s inventariseren en kansen benutten, context en belanghebbenden in zicht hebben en continu willen leren en verbeteren (PDCA).

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.