JOS

Op elke basisschool binnen de gemeente Lansingerland is vanaf januari 2020 een vaste Jeugdcoach op School (JOS). De JOS is er voor iedereen met vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden.

Op elke school is een vaste JOS aanwezig die leerlingen, hun ouders en leerkrachten helpt om een hulpvraag te verduidelijken. Als het nodig is verwijst de JOS door naar de juiste hulp. De JOS is altijd op vaste momenten op school aanwezig en is onderdeel van het zorgondersteuningsteam op school.

Kinderen & jongeren, ouders en (onderwijs)professionals kunnen terecht bij de JOS voor ondersteuning.

De JOS heeft de mogelijkheid om lichte tot intensieve trajecten in te zetten (maximaal 6 maanden). Dit varieert van een aantal gesprekken op school tot ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, schakelt de JOS in overleg met ouders Team Jeugd in van de gemeente.

Op elke school is de JOS op vaste dagen & tijden aanwezig. Buiten die uren is het natuurlijk mogelijk om per e-mail of telefonisch contact op te nemen.

De taken van de JOS

 • Consultatie en handelingsadviezen aan onderwijsprofessionals
  Zijn er problemen in de klas? Vallen er kinderen buiten de boot? Spelen er onderhuids in de groep verschillende vervelende krachten? De JOS ondersteunt hierbij als sparringspartner voor de leerkracht.
 • Verlenen van individuele hulpverlening thuis en op school
  De JOS voert een aantal gesprekken met kinderen en/of ouders. Deze gesprekken vinden op school of thuis plaats. Het doel van de gesprekken is het versterken van vaardigheden van kinderen en ouders.
 • Consultatie en advies aan onderwijsprofessionals
  Als er vragen zijn met betrekking tot gedrags-of emotionele problematiek, een kind niet lekker in zijn of haar vel zit of als er andere vragen zijn, kan de JOS ingeschakeld worden.
 • Deelname aan het zorgondersteuningsteam van school 
  Op elke school is er een team dat zich bezig houdt met zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit daarbij aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het Team Jeugd van de gemeente Lansingerland.
 • Signaleren van de noodzaak voor zwaardere inzet van jeugdhulp en verwijzen naar Team Jeugd

Is er meer nodig dan de individuele hulpverlening, dan verwijst de JOS door naar de jeugdconsulent van Team Jeugd. De JOS legt de verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. De hulp wordt op school of thuis aangeboden en kan zowel licht als intensief zijn.

Team Jeugd

Team Jeugd is een samenwerking tussen de gemeente Lansingerland en het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland (CJG). Het team bestaat uit jeugdprofessionals die zijn opgeleid om mee te denken over allerlei vragen rond opvoeden en opgroeien.

De Jeugdcoach op School is een samenwerking met de gemeente Lansingerland.

      


Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.