Ondersteuningsaanbod


Ons ondersteuningsaanbod

Heeft een school een specifieke (zorg)vraag rondom een leerling of onderwijsprofessional dan bieden we hierbij ondersteuningstrajecten op maat. Deze zorgvraag is anders van karakter dan het reguliere schoolmaatschappelijk werk. Deze begeleiding bieden wij niet alleen individueel, maar kan ook aan een team, een groepje leerlingen of een gehele klas. 

De schoolmaatschappelijk werker gaat coachend aan de slag met een klein groepje leerlingen. Deelnemers delen ervaring, wisselen informatie uit en oefenen met gedragsalternatieven. Het gaat hierbij vooral om (h)erkenning van problemen en onderlinge steun naar elkaar. Doel is ook vooral om jezelf en elkaar te helpen. Het zorgt vooral voor bewustwording. Het kan een mooie overbrugging naar een training zijn.

Dit betreft een verlengde inzet van het SMW tot maximaal 15 gesprekken, zodat kinderen en jongeren en hun ouders laagdrempelig geholpen kunnen worden en verwijzing naar specialistische jeugdhulp wordt voorkomen. Hierbij ligt de nadruk meer op systeembenadering.

Dit is een preventief project om thuiszitten te voorkomen, wat in afstemming met gemeente, SWV en SMW tot stand is gekomen. Het project komt voort uit de successen op het VO, waar dit project al geruime tijd loopt. De doelstelling is om absoluut verzuimt te voorkomen, door vroegtijdig te signaleren bij opvallend, zorgelijk of frequent verzuim en waar mogelijk/passend een interventie (door SMW Erop af) in te zetten. Op dit moment wordt met ib-ers van alle PO scholen verkend, op welke wijze  en via welke route dit het beste uitgerold kan worden. Dit project gaat niet over verzuim bij (langdurig)thuiszitten. 

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.