Ondersteuningsaanbod Zoetermeer aanbod onderwijs

Aanbod leerlingen

Doel van de training: Er wordt stilgestaan bij de basisemoties “bang, boos, blij, bedroefd”. Aan de hand van verhalen, tekeningen, beweeg-oefeningen en beeldmateriaal krijgen de kinderen meer inzicht in deze emoties en hoe zij die zelf ervaren, maar ook hoe ze deze emoties kunnen herkennen bij anderen. In het tweede deel van de lessen wordt stilgestaan bij het anticiperen d.m.v. rollenspel op deze emoties bij jezelf en bij de ander.

Duur van de training: 6 bijeenkomsten van een uur

Doelgroep: Groep 1/2

Max. aantal deelnemers: 4 leerlingen

Extra informatie: Betrokkenheid van ouders is bij deze lessen van groot belang. Goed voorbeeldgedrag van ouders, maar ook het concreet benoemen van emoties of het checken hoe een emotie wordt ervaren is onderdeel van deze lessen. Ouders en leerkracht worden iedere week geïnformeerd a.d.h.v. een nieuwsbrief.      

Doel van de training: De berenclub is een programma voor kinderen van 4 – 7 jaar, gericht op het vergroten van de weerbaarheid en sociale vaardigheden. Het einddoel is dat het kind spelenderwijs meer durft te vertrouwen op eigen kunnen en weerbaarder is in het contact met anderen.

Duur van de training: 12 bijeenkomsten van een uur

Doelgroep: Groep 1/2

Max. aantal deelnemers: 4 leerlingen

Extra: Ouders worden intensief bij het traject betrokken. Er vindt voorafgaand een intake plaats met ouders, zodat zij goed op de hoogte zijn van wat de Berenclub inhoudt en wat de leerdoelen zijn. Na iedere bijeenkomst ontvangen zowel ouders als leerkracht een nieuwsbrief. Hier wordt in vermeld waar in de bijeenkomst aan gewerkt is en er worden oefeningen voor in de klas en thuis meegegeven. Na zes bijeenkomsten ….      

Doel van de training: De weerbaarheidstraining richt zich op positionering van het kind ten opzichte van de ander. Het aangeven van grenzen, het herkennen van grenzen bij jezelf en de ander is hierbij van groot belang. Er wordt tevens gewerkt aan het verstevigen van het zelfvertrouwen.

Duur van de training: 8 bijeenkomsten van een uur

Doelgroep: Groep 3 t/m 8

Max. aantal deelnemers: 4 leerlingen

Extra informatie: Na iedere bijeenkomst ontvangen zowel ouders als leerkracht een nieuwsbrief. Hier wordt in vermeld waar in de bijeenkomst aan gewerkt is en er worden oefeningen voor in de klas en thuis meegegeven.

Doel van de lessen: Social Media kent leuke kanten maar ook minder leuke kanten. Aan de hand van de lessenreeks leren de leerlingen bewuster om te gaan met de gevaren van Social media. Doel van de lessenreeks is dan ook om leerlingen veilig en verstandig om te laten gaan met internet en Social Media. Zij leren zich te beschermen op het internet en hun online privacy te bewaken.

Duur: 4 bijeenkomsten van een uur

Doelgroep: Groep 6 t/m 8

Max. aantal deelnemers: De hele klas → De lessen worden door SMW en de leerkracht samen aan de gehele klas aangeboden. Dit geeft de leerkracht de mogelijkheid om hier op gepaste momenten op terug te komen, gedurende de week.  Tijdens deze lessen worden verschillende items op interactieve wijze besproken.

Extra informatie: Vooraf worden de ouders door SMW geïnformeerd over de lessenreeks. Omdat kinderen in de bovenbouw nog jong zijn, worden er ook na iedere bijeenkomst informatieve nieuwsbrieven en een thuisopdracht aan ouders verstuurd, zodat ouders met hun kind over dit onderwerp in gesprek kunnen gaan. Hierdoor leren kinderen hoe belangrijk het is om goed en veilig om te gaan met Social media en hierover te praten.

Doel van de training: Met behulp van het werkboek voor Toppers, ontwikkeld door Schoolformaat. Het is een training voor kinderen die wat onzeker zijn en mogelijk beginnende faalangstklachten ontwikkelen. Kinderen leren met werkbladen en oefeningen meer over eigen identiteit, zelfvertrouwen te vergroten en mindset te maken. Tijdens de training wordt zelfbewustzijn vergroot, storende en helpende gedachtes in kaart gebracht en worden kinderen begeleid om zich bloot te stellen aan situaties die ze voorheen liever vermeden. 

Duur: 8 bijeenkomsten van een uur

Doelgroep: Groep 4 t/m 7

Max. aantal deelnemers: 4 leerlingen

Extra informatie: Na iedere bijeenkomst ontvangen zowel ouders als leerkracht een nieuwsbrief. Hier wordt in vermeld waar in de bijeenkomst aan gewerkt is en er worden oefeningen voor in de klas en thuis meegegeven.

Doel van de lessen: De lessenreeks groepsdynamica is erop gericht om een prettige en veilige sfeer in de groep te creëren, pesten te verminderen, inzichten te geven en samen tot afspraken te komen, zodat de omgang met elkaar verbeterd.

Het einddoel is dat de kinderen kunnen reflecteren op het eigen gedrag, begrip voor de ander hebben en respectvol met elkaar omgaan (elkaar durven aanspreken).

Duur van de lessen: 4 bijeenkomsten van een uur

Doelgroep: Groep 5 t/m 8

Max. aantal deelnemers: Hele klas → De lessen worden aan de betreffende kinderen door SMW aangeboden. De lessen worden zowel in groepsverband als in kleinere groepen aangeboden. De leerkracht wordt nauw betrokken, zodat deze hier gedurende de week in de klas aandacht aan kan besteden. Tijdens deze lessen worden verschillende items besproken waar met kinderen op interactieve wijze wordt gewerkt. Wanneer het om groepsdynamica gaat worden de lessen door SMW en leerkracht samen aan heel de klas aangeboden, zodat de leerkracht hier, gedurende de week, aandacht aan kan besteden.

Extra informatie: Vooraf worden de ouders door SMW geïnformeerd over de lessenreeks. Ouders worden nauw betrokken en na iedere bijeenkomst wordt er een informatieve nieuwsbrief aan ouders verstuurd, zodat ouders met hun kind over dit onderwerp in gesprek kunnen gaan.     

Interesse in dit aanbod? Laat het ons weten:

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.