Schoolverzuim

Project aanpak schoolverzuim in de gemeente Leidschendam-Voorburg en het Westland

'Wij verbinden ons aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.' Zo luidt het eerste punt uit het Thuiszitterspact dat in juni 2016 ondertekend werd door de ministeries van VWS, OCW en Justitie en Veiligheid, de VNG en de PO- en VO-raad. Het pact moet de regio’s een impuls geven om het aantal thuiszitters terug te dringen.

Gemeente en samenwerkingsverband (SWV) zijn samen verantwoordelijk voor de aanpak van thuiszitters;

  • de gemeente als uitvoerder van de leerplichtwet en het bieden van jeugdhulp en
  • het samenwerkingsverband in het bieden van een passende onderwijsplek voor elke leerling.

Schoolformaat voert de regie

In de gemeente Leidschendam-Voorburg en het Westland is Schoolformaat betrokken bij het project preventief schoolverzuim. Wij voeren de regie, schakelen specialistische hulp in en blijven aanspreekpunt zolang dat nodig is.

Gespecialiseerde schoolmaatschappelijk werker verzuim

Elke verzuim casus is anders doordat de oorzaak van het verzuim vaak zeer uitlopend is en vraagt dus om maatwerk. Van scholen vergt dit veel kennis en tijd, waaraan het regelmatig ontbreekt. Vanuit Schoolformaat is er per gemeente een gespecialiseerde schoolmaatschappelijk werker verzuim aangesteld. Door het project bij één specialistische medewerker te beleggen worden de casussen efficiënter en effectiever opgepakt.

Preventieve rol om thuiszitten te voorkomen

Cruciaal in het project is dat verzuim vroegtijdig wordt gesignaleerd. Is een leerling vaak ziek of afwezig? Is er geen geldige reden voor de af-en-toe afwezigheid van een leerling? Op zo'n moment kan de gespecialiseerde schoolmaatschappelijk werker een preventieve rol spelen. Wat is er aan de hand? Wat is er nodig voor de leerling? Wie zijn er al betrokken? Door tijdig aan te sluiten bij een leerling kan erger verzuim of zelfs thuiszitten voorkomen worden.

Samenwerken is binnen dit project van groot belang. Zowel met met leerling, ouders, school als met alle betrokken partijen zoals Leerplicht, JGZ en de Jeugdhulp. Aanmelden bij de schoolmaatschappelijk werker verzuim wordt door school, Leerplicht of de JGZ gedaan.


De schoolmaatschappelijk werker functioneert als een spin in het web. Zij is in staat om de juiste professional in te schakelen vanuit de eerste lijn en weet verbindingen te maken. De schoolmaatschappelijk werker voert de regie en verdwijnt niet als er specialistische hulp nodig is. Zij regelt deze hulp en aanspreekpunt tot die bij een andere partij helder belegd kan worden. De schoolmaatschappelijk werker communiceert dit met de aanmelder.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.